Optimize images on Ecommerce web

Để đảm bảo tốc độ của các website Ecommerce, đặc thù là rất nhiều hình ảnh, các bạn quản trị website cần chú ý đến việc tối ưu giữa chất lượng, kích thước, và dung lượng hình ảnh.

Về kích thước hình ảnh thông thường sẽ phải đi theo thiết kế web ban đầu. Do vậy, cần tập trung vào việc tối ưu dung lượng và chất lượng hình ảnh.

Tham khảo một số hình ảnh trên các web lớn

Chúng tôi đưa ra một số tham khảo để các bạn có thể hình dung được dung lượng trên các web lớn được tối ưu như thế nào.


Hình banner trên Tiki có dung lượng <110KB, 72 dpi hình JPEG dạng hình tĩnh, kích thước 824 x 272 px